Przeskocz do treści

Klauzula informacyjna dla rejestru skarg i zażaleń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ PRAKTYKA GRUPOWA PEDIATRYCZNO-INTERNISTYCZNA - LEKARZE E. BAŁUK-SYREK & A. KRZYWOŃ Sp. z o.o. adres: 32-435 Krzczonów 733, NIP: 681-18-19-702 zwany dalej „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-435 Krzczonów 733 lub telefonując pod numer: (12) 274-75-51. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest Iwona Cygan-Opyt, pisząc na adres: biuro@kancelariacygan.pl.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru skarg i zażaleń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Twoje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lecz nie dłużej niż 2 lata.

5. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia skargi i wniosku.